PL | EN
23.10.2018
07:14
17:26  (Warszawa)

Orędzie Petteri Taalasa, Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO)

Orędzie Petteri Taalasa, Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO)

 

„Bardziej gorąco, bardziej sucho, bardziej wilgotno. Oblicza przyszłości.”

 

Zmiana klimatu wpływa zarówno na środowisko naturalne, jak również zdrowie i działalność człowieka. Antropogeniczna emisja gazów cieplarnianych wzrasta, a temperatura najniższych warstw atmosfery oraz wody w oceanach podnosi się.

Dzisiaj temperatura powietrza na Ziemi jest już o 1°C wyższa niż na początku XX wieku. Społeczność międzynarodowa jednomyślnie uznała o potrzebie zdecydowanego działania.

W ubiegłym roku rządy przyjęły porozumienie paryskie w celu „utrzymania wzrostu średniej globalnej temperatury znacznie poniżej 2°C w stosunku do poziomu jej wartości z epoki przedindustrialnej oraz kontynuowania starań w celu ograniczenia tego wzrostu do 1,5°C".

Jest to ambitne zobowiązanie, ale plany krajowe przyjęte dotychczas mogą być niewystarczające, aby zapobiec wzrostowi temperatury nie tylko o 2°C, lecz nawet o 3°C! Posiadamy jednak już wiedzę i narzędzia, dzięki którym będziemy mogli sprostać wyzwaniom przyszłości.

WMO oraz Narodowe Służby Meteorologiczne i Hydrologiczne mają zamiar pełnić jeszcze silniej niż dotychczas zasadniczą rolę w budowaniu społeczeństw odpornych na zmianę klimatu. Musimy przygotować się na przyszłość, w której będzie więcej gorących dni, ciepłych nocy oraz fal upałów, a wszystko to
z powodu gazów cieplarnianych emitowanych przez ludzkość
w przeszłości, jak i obecnie. To z kolei będzie miało wpływ na nasze zdrowie. Możemy jednak zmniejszyć ryzyko zdrowotne związane z systematycznym ocieplaniem klimatu poprzez stosowanie systemów wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, które to pozwolą decydentom, służbie zdrowia oraz społeczeństwu reagować na takie zagrożenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Musimy równieżbardziej aktywnie zająć się występowaniem zjawiska suszy poprzez promowanie zintegrowanego nią zarządzania. Musimy pomóc decydentom w opracowaniu skutecznych polityk i strategii zagospodarowania terenu. Konieczna jest także poprawa dostępu do wiedzy naukowej
i wymiana dobrych praktyk w celu zwalczania skutków suszy.

 

Ponadto, zmiana klimatu zwiększa ryzyko wystąpienia intensywnych opadów deszczu i powodzi. Możemy chronić życie i mienie przed tymi zagrożeniami poprzez specjalne, ukierunkowane na skutki, prognozy.Takie podejście do ryzyka wystąpienia katastrof jest najlepszym sposobem zapewnienia odpowiedzialnym za akcje ratownicze informacji, dzięki którym będą oni mogli działać.

 

AgendaONZ 2030 i przyjęte przez Narody Zjednoczone Cele Zrównoważonego Rozwoju stanowią istotneglobalne zobowiązanie do ostatecznego rozwiązania problemu ubóstwa. Obejmuje ono poprawę bezpieczeństwa żywności i dostępu wszystkich do czystej wody i urządzeń sanitarnych. Wzywa do korzystania z czystej energii i zabezpieczenia zrównoważonego rozwoju miast. Promuje także zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Budowanie wspólnoty odpornej na silnie zmieniające się warunki meteorologiczne i klimatyczne jest istotną częścią tej globalnej strategii.

 

WspólnotaWMO będzie nadal wspierać kraje w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianą klimatu i jej skutkami poprzez zapewnienie najlepszej dostępnej wiedzy, umiejętności i operacyjnych działań dotyczących pogody, klimatu, hydrologii, oceanów i całego środowiska.

 

Plik: Oredzie_Petteri_Taalas_2016.docxsms