PL | EN
24.02.2018
06:30
17:08  (Warszawa)

Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego dostępne są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem: https://dane.imgw.pl/ oraz na stronie www.pogodynka.pl.

Dane, które nie zostały udostępnione powyższymi sposobami, mogą być przekazane na wniosek.

W celu ułatwienia dostępu do danych oraz uproszczenia obsługi systemu teleinformatycznego służącego ich udostępnianiu IMGW-PIB udostępnia następujące dokumenty:

 1. listę danych dostępnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem: https://dane.imgw.pl/pliki/listaDanychSystem.xlsx;
 2. listę danych dostępnych za pośrednictwem strony www.pogdynka.pl pod adresem: https://dane.imgw.pl/pliki/listaDanychPogodynka.xlsx;
 3. mapę hydrologicznych stacji pomiarowych pod adresem: https://dane.imgw.pl/pliki/mapaStacjiHydrologicznych.png;
 4. mapę meteorologicznych stacji pomiarowych pod adresem: https://dane.imgw.pl/pliki/mapaStacjiMeterologicznych.png;
 5. instrukcję obsługi systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 4, pod adresem: https://dane.imgw.pl/pliki/instrukcja.pdf;
 6. słowniki, pod adresem: https://dane.imgw.pl/pliki/slowniki.xlsx;
 7. wzór wniosku o ponowne wykorzystanie danych pod adresem: https://dane.imgw.pl/pliki/wniosek.pdf.

Regulamin udostępniania danych

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Udostepniającym dane jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB).
 2. Podstawą prawną udostępniania danych jest ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. Z 2016 r., poz. 352., z późn. zm.), art. 110 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Z 2015 r., poz. 469, z późn. zm.) w kształcie nadanym ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego z uwzględnieniem przepisów niniejszego regulaminu.
 3. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
 4. Dane dostępne są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem: https://dane.imgw.pl/ oraz na stronie www.pogodynka.pl. Dane, które nie zostały udostępnione powyższymi sposobami, mogą być przekazane na wniosek.
 5. Udostępnienie w systemie teleinformatycznym dotyczy wyłącznie tych danych, co do których istnieje po stronie IMGW-PIB techniczna, technologiczna i ekonomiczna możliwość udostepnienia informacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 6. IMGW-PIB nie jest zobowiązany do tworzenia danych, ich przetwarzania w sposób lub formie wskazanych we wniosku oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 7. Udostępnianie do korzystania nie obejmuje tych danych, które IMGW-PIB tworzy poza zakresem wykonywania zadań publicznych określonych prawem.
 8. Niniejszy regulamin stanowi ofertę. Przyjęcie oferty następuje poprzez przystąpienie do korzystania z udostępnionych danych.
 9. W celu realizacji przepisów regulaminu, ułatwienia dostępu do danych oraz uproszczenia obsługi systemu teleinformatycznego służącego ich udostępnianiu IMGW-PIB udostępnia następujące dokumenty:
  1. listę danych dostępnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem:
   https://dane.imgw.pl/pliki/listaDanychSystem.pdf;
  2. listę danych dostępnych za pośrednictwem strony www.pogdynka.pl pod adresem:
   https://dane.imgw.pl/pliki/listaDanychPogodynka.pdf;
  3. mapę hydrologicznych stacji pomiarowych pod adresem:
   https://dane.imgw.pl/pliki/mapaStacjiHydrologicznych.png;
  4. mapę meteorologicznych stacji pomiarowych pod adresem:
   https://dane.imgw.pl/pliki/mapaStacjiMeterologicznych.png;
  5. instrukcję obsługi systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 4, pod adresem:
   https://dane.imgw.pl/pliki/instrukcja.pdf;
  6. słowniki, pod adresem:
   https://dane.imgw.pl/pliki/slowniki.xlsx;
  7. wzór wniosku o ponowne wykorzystanie danych pod adresem:
   https://dane.imgw.pl/pliki/wniosek.pdf.

§ 2.

Definicje

Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:
 1. dane – wszelkiego rodzaju dane, produkty lub usługi, w szczególności meteorologiczne lub hydrologiczne, udostępniane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, stanowiące informacje sektora publicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego;
 2. IMGW-PIB – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul. Podleśnej 61, 01-673 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000062756, posiadający nr NIP: 525-000-88-09 oraz REGON: 000080507;
 3. korzystający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która pobrała, korzysta lub której udostępniono dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego;
 4. regulamin – Regulamin Udostępniania Danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego;
 5. korzystanie – pobranie lub otrzymanie dostępu, a także komercyjne lub niekomercyjne korzystanie z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego;
 6. udostepniający – IMGW-PIB;
 7. udostępnianie – udostepnienie danych przez IMGW-PIB do korzystania przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 8. wniosek – wniosek o ponowne wykorzystanie danych w rozumieniu art. 21 ust. 1 lub 2 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego;
 9. wnioskodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła wniosek o korzystanie z danych.

§ 3.

Warunki udostępniania i odpowiedzialność korzystającego

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszym regulaminem, korzystanie z danych jest nieodpłatne.
 2. Udostępnienie i korzystanie z danych następuje pod warunkiem wskazania źródła pochodzenia danych, poprzez umieszczenie przez korzystającego na wszelkiego rodzaju pracach lub produktach, opracowanych z użyciem danych IMGW-PIB informacji: „Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy”.
 3. W przypadku przetworzenia danych przez korzystającego, obok wskazania źródła ich pochodzenia, jak w ust. 1, należ również wskazać na fakt przetworzenia danych, poprzez umieszczenie przez korzystającego na wszelkiego rodzaju pracach lub produktach, opracowanych z użyciem przetworzonych danych IMGW-PIB informacji: „Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone”.
 4. Brak wskazania źródła danych, brak zamieszczenia informacji o przetworzeniu danych lub niedochowanie przez korzystającego innych obowiązków ciążących na korzystającym w związku z korzystaniem z danych, może skutkować odpowiedzialnością, w tym odpowiedzialnością karną, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z późn. zm.).

§ 4.

Odpowiedzialności IMGW-PIB i jej ograniczenia

 1. W zakresie udostępniania danych IMGW-PIB odpowiedzialny jest wyłącznie za przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. IMGW-PIB nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, które nastąpiły w wyniku lub w związku z udostępnieniem, korzystaniem lub przetworzeniem danych. Korzystanie z danych następuje na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność korzystającego.
 3. Część udostępnianych danych może stanowić dane niezweryfikowane, gdyż IMGW-PIB dysponuje danymi jedynie w takiej postaci na chwilę ich udostępnienia.

§ 5.

Ograniczenia prawa do korzystania

 1. IMGW-PIB nie jest zobowiązany do tworzenia danych, ich przetwarzania w sposób lub formie wskazanych we wniosku oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 2. Prawo do korzystania z danych może zostać ograniczone w przypadkach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności:
  1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
  2. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
  3. jeżeli dostęp do danych jest ograniczony na podstawie ustaw;
  4. jeżeli wytworzenie danych nie należy do zakresu określonych prawem zadań publicznych IMGW-PIB;
  5. jeżeli prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do baz danych lub prawa własności przemysłowej przysługują podmiotom innym niż IMGW-PIB.

§ 6.

Wnioski

 1. Wniosek wnosi się w przypadku, gdy dane:
  1. nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r., poz. 34);
  2. zostały udostępnione w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
  3. będą wykorzystane w warunkach innych niż zostały dla tych danych określone;
  4. zostały udostępnione lub przekazane na podstawie innych ustaw określających odmiennie zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego;
  5. nie zostały udostępnione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa § 1 ust. 4 regulaminu;
  6. nie zostały udostępnione na stronie www.pogdynka.pl.
 2. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, korzystania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym z danych gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym IMGW-PIB.
 3. Wniosek zawiera w szczególności:
  1. nazwę podmiotu, do którego został skierowany;
  2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy lub pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób i w formie wskazanej we wniosku;
  3. wskazanie danych, które mają być objęte korzystaniem, a jeżeli już zostały udostępnione lub przekazane, warunki, na jakich mają być ponownie wykorzystane oraz źródło udostepnienia lub przekazania;
  4. wskazanie celu korzystania (komercyjny lub niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której dane będą wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
  5. wskazanie formy przygotowania danych, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
  6. wskazanie sposobu przekazania danych, o ile nie zostały udostępnione lub przekazane w inny sposób;
  7. w przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 2, ponad informacje określone w pkt 1-6 wniosek powinien zawierać również:
   1. wskazanie sposobu dostępu do danych gromadzonych w systemie teleinformatycznym,
   2. wskazanie okresu, przez który IMGW-PIB będzie umożliwiał korzystanie z danych.
 4. Wniosek można złożyć w postaci papierowej (na adres wskazany w § 2 pkt 2) lub elektronicznej (na adres e mail: bok@imgw.pl). Wzór wniosku –patrz § 1 ust. 13.
 5. W przypadku gdy wniosek nie spełnia warunków formalnych, o których mowa w ust. 5, IMGW-PIB wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych. Nieusunięcie braków w terminie 7 dni od otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 7.

Rozpatrywanie wniosków

 1. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w tym terminie IMGW-PIB poinformuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 2. W przypadku wniosku, z którym związane byłyby opłaty (patrz § 8) lub z którym byłby związane szczególne warunki korzystania z danych, IMGW-PIB złoży wnioskodawcy ofertę.
 3. Wnioskodawca może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego lub zawiadomić IMGW-PIB o przyjęciu oferty.
 4. Od oferty nie przysługuje sprzeciw, jeżeli dotyczy ona wniosku o stały i bezpośredni dostęp w czasie rzeczywistym do danych przechowywanych w systemie teleinformatycznym.
 5. Bark zawiadomienia o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 6. W przypadku otrzymania sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3, IMGW-PIB rozstrzyga w drodze decyzji o warunkach korzystania lub o wysokości opłat za korzystanie.
 7. Odmowa wyrażenia zgody na korzystanie z danych następuje w drodze decyzji.
 8. Od decyzji, o których mowa w ust. 6 i 7, przysługuje odwołanie, składane do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej za pośrednictwem IMGW-PIB w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

§ 8.

Opłaty

 1. IMGW-PIB może nałożyć opłatę za korzystanie z danych, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 2. Wysokość opłaty uzależniona jest od zakresu przedmiotowego i czasowego danych, o których udostępnienie wniesiono oraz od czasu pracy dołożonego do przygotowania lub przekazania informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku. Nie jest możliwe ustalenie wysokości tej opłaty z góry (wniosek nietypowy w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego).
 3. W przypadku wniosku dotyczącego umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, korzystania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym z danych gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym IMGW-PIB, IMGW-PIB może nałożyć opłatę za korzystanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku.
 4. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów bezpośrednio poniesionych w celu przygotowania lub przekazania danych w sposób lub w formie wskazanej we wniosku. IMGW-PIB wskazuje sposób obliczenia opłaty na żądanie wnioskodawcy.

§ 9.

Ograniczenia systemu teleinformatycznego oraz przechowywanie danych osobowych

 1. System teleinformatyczny IMGW-PIB posiada ograniczenia techniczne i technologiczne, w związku z tym ilość zapytań do usługi REST jest limitowana do 1000 zapytań w dziesięciominutowym oknie czasowym dla danego korzystającego (szczegóły w instrukcji – patrz § 1 ust. 12).
 2. Udostepnienie danych w systemie teleinformatycznym wymaga założenia konta w systemie poprzez podanie adresu e-mail w celu przesłania tokena (hasła). Logowanie do stworzonego w ten sposób konta w systemie następuje poprzez e-mail i otrzymany token (hasło).
 3. Adres e-mail będzie wykorzystywany jedynie do przesłania tokena (hasła), który posłuży do autoryzacji. Konta w systemie teleinformatycznym (o których mowa w ust. 2) są automatycznie kasowane co trzy miesiące.
 4. Administratorem danych jest IMGW-PIB. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) zbiór danych nie podlega rejestracji.
 5. Każdy ma prawo wglądu, poprawy lub żądania usunięcia podanych danych (adresu e-mail).
 6. Podanie danych (adresu e-mail) jest niezbędne przy udostepnieniu danych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i wynika z przepisów art. 23 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

§ 10.

Reklamacje i problemy techniczne

 1. Reklamacje i problemy techniczne można składać pod adresem wskazany w § 2 pkt 2 lub pod adresem e-mail: bok@imgw.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.
 2. Odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji lub problemu technicznego.

§ 11.

Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
sms