PL | EN
02.06.2020
04:16
20:51  (Warszawa)

Z dniem 10.12.19 opcja rejestracji usługi SMS „Ostrzeżenia IMGW” została zamknięta.


Regulamin

Regulamin Usługi IMGW-PIB „Ostrzeżenia IMGW”.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki realizacji usługi „Ostrzeżenia IMGW” zwanej dalej „Usługą”.
 2. Usługa świadczona jest przez Net-Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ulica Łącznik 12h 33-330 Nowy Sącz, zwaną dalej „Organizatorem”.
 3. Korzystanie z Usługi możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci T-mobile, Orange, Plus i Play.
 4. Aby korzystać z Usługi, Użytkownik musi być właścicielem numeru telefonu, na którym jest realizowana subskrypcja.
 5. Uruchomienie Usługi „Ostrzeżenia IMGW” umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie ostrzeżeń o istotnych zjawiskach meteorologicznych i hydrologicznych, występujących w województwie, w którym leży miejscowość, której nazwa została wpisana w SMS z zamówieniem usługi.
 6. Ilekroć w Regulaminie użyte są niżej wymienione poniżej sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:
  1. SMS (Short Message Service) jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z maksimum 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę oraz umożliwiająca identyfikację numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.
  2. SMS MO - (Short Message Service Mobile Originated) jest to wiadomość SMS z pakietu, określonej ilości wiadomości SMS, która jest przesyłana do użytkownika, w wyniku zamówienia złożonego wcześniej, zgodnie z niniejszym Regulaminem. SMS zawiera zamówioną przez użytkownika treść Serwisu (np. Ostrzeżenia meteo, horoskop, tapetę itp.), za którą użytkownik dokonuje opłaty jednorazowo przy aktywacji usługi;
  3. WAP (Wireless Application Protocol - Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.
  4. Wysłanie wiadomości SMS aktywującej subskrypcję usługi oznacza znajomość i akceptację tego regulaminu.
  5. Regulamin usługi dostępny jest w siedzibie Organizatora lub bezpośrednio na stronie Organizatora www.net-mobile.eu/regulamin_sms.html.
  6. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora: Net-Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ulica Łącznik 12h 33-330 Nowy Sącz oraz na adres e-mail reklamacje@net-mobile.eu.
  7. Organizator rozpatrzy każdą reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
  8. Każda osoba, która aktywuje usługę poprzez wysłanie sms pod numer dostępowy akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2
Uruchomienie Usługi IMGW-PIB „Ostrzeżenia IMGW”

 1. Aktywacja Usługi może być zrealizowana przez wysłanie SMS o treści „ALERT.NAZWA_MIEJSCOWOŚCI” lub o treści „ALERT.WOJEWODZTWO” (np.ALERT.KRAKOW, ALERT.MALOPOLSKIE) pod numer ---- (wówczas użytkownik będzie otrzymywał ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne dla rejonu (województwa), gdzie znajduje się wpisana miejscowość, generowane na bazie systemów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) PIB).
 2. W przypadku, gdy podana na telefonie komórkowym, nazwa miejscowości w ramach aktywacji Usługi „Ostrzeżenia IMGW” została podana przez Użytkownika błędnie, tj. błąd literowy, niedozwolone znaki, nieistniejąca miejscowość, lub inne, uniemożliwiające Organizatorowi jednoznaczne przypisanie zamówienia do posiadanej listy miejscowości, Organizator dokona próby przypisania miejscowości najbardziej odpowiadającej podanym w zamówieniu parametrom. W przypadku braku możliwości takiego przypisania, Użytkownik będzie otrzymywał ogólne ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne dla Polski.
 3. Koszt aktywacji Usługi „Ostrzeżenia IMGW”, wysłania wiadomości na numer ---- w sieci T-mobile, PLAY oraz ORANGE wynosi 4,00 zł netto/4,92 zł brutto zł.
 4. Nazwy w treści wiadomości mogą być pisane małymi lub wielkimi literami.
 5. Abonent otrzyma 14 komunikatów lub ostrzeżeń po aktywacji usługi. Z uwagi na zmienność czynników pogodowych, od których zależy częstotliwość wysyłania komunikatów i ostrzeżeń, Organizator ani IMGW_PIB nie są w stanie przewidzieć, w jakim czasie abonament zostanie wykorzystany. W sytuacjach szczególnego zagrożenia istnieje możliwość wykorzystania abonamentu nawet w ciągu 24 godzin. W roku 2009 wydano 1799 ostrzeżeń meteorologicznych dla obszaru całej Polski.

§ 3
Korzystanie z Usługi IMGW-PIB „Ostrzeżenia IMGW”

 1. Po dokonaniu przez Użytkownika aktywacji Subskrypcji w ramach Usługi, Użytkownik będzie otrzymywał za pośrednictwem SMS MO informacje o ostrzeżeniach meteorologicznych i hydrologicznych generowanych na podstawie informacji z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) PIB.
 2. Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne dostarczane będą niezwłocznie po otrzymaniu ich z systemów IMGW PIB, w trybie 24/7, czyli również w godzinach nocnych.
 3. W przypadku odbierania przez Użytkownika wiadomości SMS w ramach Usługi w roamingu, niezależnie od opłaty aktywacyjnej usługi „Ostrzeżenia IMGW”, Użytkownik zostanie obciążony opłatą zgodną z cennikiem roamingu obowiązującym w ofercie, z jakiej korzysta.
 4. W ramach zamówionej Subskrypcji, Użytkownik otrzymuje wiadomości SMS z treścią zależną od rodzaju subskrybowanego serwisu, przy czym wiadomości SMS są przesyłane do Użytkownika tak długo, dopóki wykorzystany zostanie pakiet 14 wiadomości SMS w danej subskrypcji albo dany serwis zostanie zakończony.

§ 4
Odpowiedzialność Stron

 1. Organizator opiera działanie serwisu o dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB.
 2. Przesyłane dane odzwierciedlają dostępne na moment wysyłki ostrzeżenia, i nie mogą być traktowane jako gwarancje wystąpienia konkretnych zjawisk meteorologicznych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą użytkownicy Serwisu.
 4. Wysłanie wiadomości aktywacyjnej SMS, oznacza wyrażenie zgody na przypisanie numeru telefonu do Gminnej Bazy Abonentów, w celu klasyfikacji abonentów Usługi do darmowego Systemu Ostrzeżeń Gminnych.
 5. IMGW-PIB nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Portalu spowodowane siłą wyższą.
 6. IMGW-PIB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego Regulaminu.
 7. Z powodu zmienności elementów meteorologicznych w czasie i przestrzeni, ograniczeń technik prognostycznych oraz ograniczeń spowodowanych przez definicje, określone wartości poszczególnych elementów w prognozach oferowanych przez Portal (w tym prognozach SMS) powinny być rozumiane przez odbiorcę jako najbardziej prawdopodobne. Odnosi się to także do czasu wystąpienia zmiany prognozowanych elementów.
 8. IMGW-PIB nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z Portalu, a w szczególności za szkody będące następstwem interpretacji lub wykorzystania informacji hydrologicznych, meteorologicznych i wszelkich innych dostępnych na stronach Portalu (w tym prognoz SMS) oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych.
 9. IMGW-PIB nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Portalu, brak dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w Portalu z przyczyn nieleżących po stronie IMGW-PIB i Organizatora.

§ 5
Ochrona Danych Osobowych

 1. Net-Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ulica Łącznik 12h 33-330 Nowy Sącz nie żąda ani nie przetwarza danych osobowych Użytkowników usługi, chyba, że użytkownik wyrazi zgodę w formularzu wap/www, w rozmowie telefonicznej, lub w inny sposób na ich przetwarzanie do celów marketingowych.
 2. Użytkownik może otrzymywać wiadomości informujące o kolejnych Usługach związanych z informacjami o zjawiskach pogodowych.

§ 6
Publikacja Regulaminu

 1. Regulamin Usługi jest dostępny dla Użytkownika w siedzibie Organizatora, na stronie www.net-mobile.eu/regulamin_sms.html oraz na innych stronach internetowych pod adresem wskazanym w Materiałach Reklamowych i w Wiadomościach SMS.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Serwisie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator Serwisu.

sms