Przekierowanie na stronę za: 5 sekund
PL | EN
02.07.2020
04:18
21:02  (Warszawa)

Zasady użytkowania serwisu internetowego IMGW PIB

§ 1. Warunki ogólne
1. Dane, informacje i prace zawarte w serwisie internetowym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW PIB) są publikowane dla celów informacyjnych i reklamowych.
2. Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym IMGW PIB chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność IMGW  PIB i nie są danymi ogólnie dostępnymi.
3. Korzystanie z serwisu internetowego IMGW PIB jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do niniejszych warunków korzystania z serwisu.
§ 2. Warunki użytkowania serwisu
1. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym IMGW PIB w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania lub udostępniania prac wytworzonych przy wykorzystaniu danych zawartych w serwisie internetowym IMGW PIB lub prac, w których połączono je z innymi danymi, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym IMGW PIB, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego IMGW PIB, elementów nawet nie chronionych, pobranie których mogłoby powodować szkodę dla IMGW PIB, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym IMGW PIB dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody IMGW PIB lub zawarciu odrębnej umowy licencyjnej.
6. W przypadku uzyskania pisemnej zgody IMGW PIB na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym IMGW PIB, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  • 1) rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji i prac dopuszczalne jest w zakresie określonym ww. zgodą,;
  • 2) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  • 3) wykorzystywane dane, informacje i prace będą odwoływać się do serwisu internetowego IMGW PIB;
  • 4) rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji i prac dopuszczalne jest wyłącznie z podaniem IMGW PIB jako źródła informacji; dopuszczalne jest wykorzystanie w tym celu również logo IMGW PIB, z zastrzeżeniem, że logo IMGW PIB będące znakiem towarowym prawnie chronionym, wykorzystywane może być jedynie bez zmiany jego kształtu i kolorystyki.
§ 3. Zakres odpowiedzialności IMGW PIB
IMGW PIB nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu internetowego IMGW PIB, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  • 1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  • 2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
  • 3) interpretacji i/lub wykorzystania informacji hydrologicznych, meteorologicznych i wszelkich innych dostępnych w serwisie.
§ 4. Obowiązywanie zasad
1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i prac mają zastosowanie do korzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
2. IMGW PIB ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w każdym czasie. Nowo wprowadzone zasady będą miały zastosowanie do aktów wykorzystywania danych, informacji i prac zaistniałych po wprowadzeniu nowych zasad.
sms
Nowy serwis pogodowy