PL | EN
18.08.2019
05:22
19:56  (Warszawa)

100. lecie stacji w Zakopanem – konkurs fotograficzny.

100. lecie stacji w Zakopanem – konkurs fotograficzny.

Regulamin Konkursu fotograficznego z okazji  100-lecia powstania stacji hydrologiczno-meteorologicznej  w Zakopanem.

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, 01-673 Warszawa, ul Podleśna 61.

2. Celem konkursu jest aktywne tworzenie FOTOTEKI IMGW, bazy zdjęć związanych z meteorologią, hydrologią, gospodarką wodną i ekologią, a także przedstawiającą nasz warsztat pracy. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnym obszarze geograficznym.

3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Tatr i Podhala.

4. Konkurs trwać będzie od 20 grudnia do dnia 15 kwietnia 2011r.

 

II. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko oraz młodzież w wieku od 6 do 18 lat,  zainteresowane wzięciem w nim udziału.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest:

a)   uzupełnienie przez prawnego opiekuna uczestnika na kuponie konkursu dostępnym do pobrania na stronie www.pogodynka.pl w zakładce Biuro Prasowe danych osobowych uczestnika (kupon do pobrania poniżej regulaminu).

b)   wyrażenie pisemnej zgody opiekuna na udział dziecka w konkursie.

c)   wyrażenie pisemnej zgody opiekuna na przetwarzanie danych osobowych.

d)   wyrażenie pisemnej zgody opiekuna na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanego zdjęcia.

e)   wysłanie prawidłowo wypełnionego kuponu konkursu wraz z dołączonym na płycie CD zdjęciem na adres podany na kuponie (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul Podleśna 61, 01-673 Warszawa), z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny” w terminie od 20 grudnia do 15 kwietnia 2011r. - decyduje data stempla pocztowego.

f) konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół zakopiańskich.

3. Na jednym kuponie dopuszczalne jest zgłoszenie tylko jednego uczestnika.

4. Niedopuszczalne jest zgłoszenie tego samego uczestnika więcej niż jeden raz.

 

III. Zasady Konkursu.

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych

a)     1 grupa – 6-12 lat;

b)    2 grupa – 13-18 lat.

2. Uczestnik przystępuje do konkursu w momencie wysłania listem prawidłowo wypełnionego kuponu konkursu, wraz z wykonanym zdjęciem, na adres wskazany w niniejszym regulaminie, zawarty również na kuponie.

3. Kupon jest prawidłowo wypełniony wówczas, gdy zawiera następujące dane:

a)   imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika,

b)   telefon prawnego opiekuna uczestnika,

c)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie,

d)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

e)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanego rysunku,

f)    oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz zgodę na warunki konkursu w nim określone,

g)   podpis opiekuna prawnego uczestnika.

4. Uczestnik w ramach konkursu wykona jedno zdjęcie. Zdjęcie powinno dotyczyć zakresu: prognozowania pogody, zjawisk meteorologicznych typu: burza, deszcz, śnieg, powódź itp. Zdjęcie może być również odzwierciedleniem tego, że IMGW to w całości służba, która ostrzega, prognozuje i obserwuje.

5. W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków określonych w Regulaminie, a w szczególności:

a)   wysłane po dniu 15 kwietnia 2011r, (decyduje data stempla pocztowego).

b)   zawierające kupon Konkursu wypełniony nieczytelnie lub wypełniony częściowo.

c)   zawierające kupon nie podpisany przez opiekuna prawnego uczestnika.

d)   zawierające zdjęcia, niebędący autorstwa uczestnika lub uczestnikowi nie przysługują pełne prawa autorskie do zdjęcia.

6. W przypadku dołączenia do kuponu więcej niż jednego zdjęcia, jury wybierze spośród nich jeden, podlegający ocenie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zniszczone, niekompletne lub doręczone po terminie posiedzenia jury.

 

IV. Zasady przyznawania nagród w konkursie.

1. Nagrody w konkursie będą przyznawane przez jury konkursu powołane przez Organizatora.
2. Nagrodami w konkursie są:

a)   nagroda główna – nagroda niespodzianka;

b)   nagroda za II miejsce – nagroda niespodzianka;

c)   nagroda pocieszenia – nagroda niespodzianka;

d)   wyróżnienia – nagroda niespodzianka;

w każdej grupie wiekowej

3. Jury wyłoni zwycięzców na posiedzeniu, które odbędzie się w siedzibie IMGW w Warszawie, przy ul. Podleśnej 61, w drugim tygodniu po zakończeniu konkursu.  Każda praca objęta zgłoszeniem może być nagrodzona tylko raz. Decyzja o przyznaniu nagród jest ostateczna.

4. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pogodynka.pl oraz w siedzibie IMGW w terminie do 30 kwietnia 2011r.

5. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody (telefonicznie lub listownie) w terminie 10 dni od daty posiedzenia komisji.

6. Nagrody wysłane i przekazane zostaną pocztą przez IMGW na adres wskazany w kuponie konkursu.

7. Nagród rzeczowych nie można wymienić na równowartość pieniężną.

8. Nadesłane zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.

 

V. Prawa autorskie.

1. Wzięcie przez uczestnika udziału w konkursie oznacza bezwarunkową jego zgodę na publikację wykonanych prac na potrzeby IMGW w akcjach promocyjnych.

2. Z chwilą nadesłania zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do zdjęcia w zakresie:

a)     utrwalania i zwielokrotniania nagrodzonego utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, ilość i wielkość nakładu,

b)    obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą elektroniczną, wykorzystania utworu w części lub w całości w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo lub jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych, w celach promocyjnych, reklamowych, Public Relations,

c)     praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora, do czego Organizator jest upoważniony.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału egzemplarza utworu.

4. Organizator jest upoważniony do opracowania lub zlecenia opracowania utworu, do dokonywania skrótów, obróbek graficznych.

5. Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworu.

6. Uczestnik nie ma prawa do wykorzystania utworu lub jego części w jakimkolwiek innym wydawnictwie.

7. Organizator niniejszym oświadcza, że akceptuje oświadczenia uczestnika złożone w zgłoszeniu udziału w konkursie oraz wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie majątkowych praw autorskich do utworu oraz innych praw określonych w regulaminie na zasadach w nim przewidzianych.

 

Plik: kupon_zgloszeniowy_fot.pdfsms